Regulamin strony internetowej

Cześć, tu Way of Taste, czyli Robert, Ilona i Tymoteusz!

Jesteśmy miłośnikami podróżowania, wspólnej zabawydobrych smaków. Nie liczymy kilometrów, odwiedzonych miast oraz zjedzonych lodów. Dobrze się bawimy, a przygód szukamy tuż za drzwiami własnego domu.

 

Ten dokument, to Regulamin naszej Strony internetowej i powstał z myślą o Tobie. Nie ma znaczenia czy czytasz i komentujesz wpisy, jakie udostępniamy na Blogu, składasz Zamówienia w naszym Sklepie internetowym, chcesz dołączyć do grona subskrybentów naszego Newslettera, czy po prostu… chcesz trochę się tu rozgościć. W tym dokumencie znajdziesz wszystkie podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania naszej Strony internetowej, czyli przede wszystkim informacje o tym kim jesteśmy, w jaki sposób możesz korzystać ze Strony, jakie Produkty oferujemy, w jaki sposób możesz złożyć Zamówienie, co jest warunkiem zawarcia Umowy, jakie formy płatności udostępniamy, w jaki sposób otrzymujesz dostęp do zakupionych Produktów, jak wygląda procedura odstąpienia od umowy i w jaki sposób możesz składać wszelkie reklamacje.

Wszystko w trosce o Twoje interesyochronę Twoich praw. To co, zapraszamy do lektury!

 

A w razie jakichkolwiek pytań, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail: contact@wayoftaste.com.

§ 1. WPROWADZENIE

Strona internetowa dostępna pod adresem www.wayoftaste.com prowadzona jest przez Roberta Tragiera prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą KT Partnerzy Robert Tragier z zakładem głównym pod adresem: ul. Borowiacka 27, 84 – 200 Wejherowo, telefon: +48 783 384 418, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej od dnia: 01 października 2017 roku, NIP: 5861324847, REGON: 368381646.

Niniejszy Regulamin stosuje się do wszelkich umówusług, które jako Usługodawca świadczymy na Twoją rzecz za pośrednictwem Strony internetowej www.wayoftaste.com.

Definicje:

a)  Usługodawca (to właśnie my, ekipa Way of Taste) – właściciele domeny zarządzający Stroną internetową, która jest dostępna pod adresem www.wayoftaste.com;

b)  Użytkownik (czyli Ty) – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług, które świadczę drogą elektroniczną; to oznacza, że Użytkownikiem naszej Strony internetowej mogą być następujące podmioty:

  • Przedsiębiorca – Użytkownik, który jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ale jednocześnie nie jest osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
  • Konsument – Użytkownik, który jest konsumentem w rozumieniu 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
  • Przedsiębiorca na prawach konsumenta – od dnia 01 stycznia 2021 roku część przepisów dotyczących Konsumenta stosować się będzie także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

c)  Strona internetowa– strona internetowa działająca w domenie www.wayoftaste.com;

d)  Blog – podstrona stanowiąca wyodrębnioną część strony internetowej www.wayoftaste.com będąca zbiorem artykułów, grafik, zdjęć, pliki audio i video oraz innych materiałów;

e)  Sklep internetowy – podstrona stanowiąca wyodrębnioną część strony internetowej www.wayoftaste.com na której możesz złożyć Zamówienie i dokonać zakupu interesujących Cię Produktów, które dla Ciebie stworzyliśmy;

f)  Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Ciebie, zbiór zasobów w naszym systemie teleinformatycznym, w którym gromadzone są Twoje dane;

g)  Hasło – ciąg znaków używany podczas dostępu do Twoich danych, do których nikt inny nie powinien mieć dostępu (w szczególności dotyczy to danych do logowania się do Konta);

h)  Regulamin – niniejszy regulamin naszej Strony internetowej, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

i)  Promocja – określony w czasie rabat cenowy na wybrane Produkty z naszej oferty, który nie łączy się z innymi promocjami;

j)  Produkt (eBook) – oznacza prezentowaną w naszym Sklepie internetowym Treść cyfrową, do której dostęp ma charakter nieograniczony czasowo, chyba że co innego wynika z informacji wskazanej w opisie danego Produktu); zasady zamawiania, udostępniania i korzystania z poszczególnych Produktów zostały szczegółowo opisane w § 5. Regulaminu;

k)  Treści cyfrowe – treści, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a więc dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, czyli treści przekazywane na tzw. nośniku niematerialnym, wirtualnym;

l)  Koszyk – wirtualne narzędzie, umożliwiające Użytkownikowi agregację wybranych Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości; podczas wyboru Produktów, możesz dowolnie zarządzać zawartością Koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Produktów lub usuwanie ich z Koszyka;

m)  Dowód zakupu – faktura imienna (faktura dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wystawiana na Twoją wyraźną prośbę), faktura VAT, E-Faktura lub inny dowód potwierdzający zakup Produktu,

n)  Formularz rejestracji – dostępny na Stronie internetowej formularz, umożliwiający utworzenie Konta,

o)  Formularz zamówienia – dostępny na Stronie internetowej formularz, umożliwiający Użytkownikowi złożenie Zamówienia i jego realizację bez konieczności zakładania Konta (dotyczy wyłącznie Produktów, których zakup nie wymaga posiadania Konta, np. eBooka);

p)  Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, stanowiące ofertę zawarcia Umowy (dokonania zakupu Produktu) z Usługodawcą;

q)  Umowa – umowa zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca:

  • dostarczenia na Twoją rzecz Treści cyfrowych za określoną zapłatą, co dotyczy zakupu eBooka (umowa o dostarczanie treści cyfrowych);
  • świadczenia na Twoją rzecz usług on-line w zakresie zapisania się na listę zainteresowanych naszymi Produktami, które dopiero będą miały swoją premierę, prowadzenia Konta, przeglądania naszego Bloga oraz zamieszczania komentarzy do poszczególnych wpisów czy wysłania zapytania za pomocą Formularza kontaktowego (umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną), które to usługi nie pociągają za sobą żadnych dodatkowych opłat;

r)  Umowa o dostarczanie Newslettera – umowa zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość na podstawie odrębnego Regulaminu Newslettera;

s)  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – umowa lub inny instrument prawny, o którym mowa w art. 28 ust. 3 RODO, zawarta pomiędzy administratorem danych osobowych a podmiotem przetwarzającym, w której administrator danych osobowych powierzył podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w swoim imieniu; umowa ta określa przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, obowiązki i prawa Stron;

t)  Formularz reklamacyjny (Załącznik 1.) – dołączony do Regulaminu naszej Strony internetowej dokument umożliwiający złożenie reklamacji, o której mowa w § 10. oraz § 11.;

u)  Formularz odstąpienia od umowy (Załącznik 2.) – dołączony do Regulaminu mojej Strony internetowej dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w § 12.

Usługi jakie świadczymy dla Ciebie w ramach naszej Strony internetowej

 1. Usługi, jakie świadczymy dla Ciebie drogą elektroniczną, to przede wszystkim możliwość dołączenia do naszej społeczności pełnej miłośników podróżowania, wspólnej zabawy i dobrych smaków, co tym samym wiąże się z udostepnieniem Ci możliwości:

a)  możliwością rejestracji oraz uzupełnianiaprowadzenia swojego Konta,

  • dla użytkowników niezarejestrowanych, nasza Strona internetowa jest dostępna w ograniczonym zakresie – możesz jedynie:
    • przeglądać nasza Stronę internetową, w tym m.in. przeglądać oferowane przez nas Produkty,
    • zapoznać się z dokumentami dotyczącymi funkcjonowania naszej Strony internetowej: Regulaminem, Regulaminem Newslettera, Polityką PrywatnościPolityką Plików Cookies,
    • dokonywania zakupu wybranych Produktów (zamówienie bez rejestracji), których szczegółowy opis znajduje się w  5. Regulaminu,
    • korzystać z prowadzonego przez nas Bloga:

◊  przeglądać zamieszczone przez nas wpisy, artykuły, wideo, relacje, podcasty i inne materiały,

◊  komentować zamieszczone przez nas materiały,

◊  udostępniać w swoich mediach społecznościowych materiały zamieszczone na naszym Blogu z wykorzystaniem odpowiednich wtyczek,

    • wypełniać formularze elektroniczne udostępnione na naszej Stronie internetowej:

◊  Formularz kontaktowy, umożliwiający wysłanie do nas jakiegokolwiek zapytania kontaktowego,

◊  Formularz rejestracyjny,

◊  Formularz zamówienia,

◊  Formularz zapisu do naszego Newslettera (pamiętaj, że przystąpienie do subskrypcji jest dobrowolne i w każdej chwili możesz z niej zrezygnować);

  • dla użytkowników zarejestrowanych możliwe jest pełne korzystanie z naszej Strony internetowej, które obejmuje dodatkowo działania, których mowa w  b) poniżej;

b)  korzystaniem – po zarejestrowaniu i zalogowaniu– ze wszystkich dostępnych usług, w tym m.in. możliwość:

  • dokonywania zakupu wybranych Produktów, których szczegółowy opis znajduje się w  § 5 Regulaminu,
  • uzupełnienia swojego Konta o dodatkowe informacje,
  • wyszukiwania i tworzenia list życzeń w zakresie wszystkich ulubionych Produktów,
  • zamieszczania opiniiwystawiania ocen zamówionych Produktów,
  • w określonych sytuacjach – także możliwość przeprowadzenia usunięcia Konta.

Postanowienia ogólne

 1. Wiedz, że nasze usługi świadczymy online na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ten Regulamin udostępniamy Ci całkowicie nieodpłatnie za pośrednictwem naszej Strony internetowej dostępnej pod adresem www.wayoftaste.com w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwaleniewydrukowanie tak, abyś mógł się z nim w każdej chwili bez problemu zapoznać. Regulamin otrzymasz także w załączeniu do wiadomości potwierdzającej zawarcie Umowy.
 2. Pamiętaj, że postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać Twoich jakichkolwiek praw, które przysługują Ci na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (dotyczy to w szczególności Użytkownika będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny). W przypadku, kiedy postanowienia Regulaminu byłyby niezgodne z tymi przepisami – pierwszeństwo mają te przepisy.

§ 2. ZASADY KORZYSTANIA Z NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ

 1. Świadcząc usługi drogą elektroniczną zależy nam przede wszystkim na Twojej satysfakcji, dlatego też dokładamy należytej staranności, aby wszyscy nasi Użytkownicy byli w pełni zadowoleni.
 2. Jeżeli chcesz korzystać z naszej Strony internetowej to pamiętaj, że jesteś zobowiązany do tego, aby działać w sposób zgodny nie tylko z obowiązującym prawem, ale i z zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.
 3. Wszelkie Twoje czynności podejmowane w ramach naszej Strony internetowej powinny mieć równocześnie na względzie poszanowanie dóbr osób trzecich – zwłaszcza innych Użytkowników.
 4. Korzystanie z usług, które Ci oferujemy, może odbywać się tylko na zasadach ustalonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Na naszej Stronie internetowej masz możliwość założenia swojego indywidualnego Konta. Tylko ono sprawi, że będziesz mógł korzystać ze wszystkich funkcjonalności, które dla Ciebie stworzyliśmy.
 6. Naszą ideą jest dzielenie się z Tobą całą naszą wiedzą i doświadczeniami podróżniczo-kulinarnymi. Twoim obowiązkiem jest podanie prawdziwych danych, zgodnych ze stanem faktycznym oraz ich ochrona przed dostępem osób nieuprawnionych. Pamiętaj, że bezpieczeństwo Twojego Konta oraz przekazywanych nam informacji zależy w dużej mierze od Ciebie, dlatego dbaj o swój login i hasło, o dane dostępowe do swojej poczty elektronicznej czy dane dotyczące płatności, a łącząc się z Internetem korzystaj tylko z zaufanego źródła.
 7. W ramach usług, które Ci oferujemy możesz także zapisać się na subskrypcję Newslettera. Za jego pośrednictwem – po uzyskaniu Twojej wyraźnej zgody – będziemy do Ciebie wysyłać określone informacje (w tym handlowe), a także inne informacje związane z organizowanymi wydarzeniami i prowadzoną przez nas działalnością. Szczegółowe regulacje w tym zakresie określa odrębny Regulamin Newslettera.
 8. Jesteś zobowiązany (jak i każdy inny Użytkownik czy osoba trzecia mająca dostęp do naszej Strony internetowej), do tego, aby powstrzymać się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób, jakichkolwiek treści i baz udostępnionych na Stronie internetowej dostępnej pod adresem www.wayoftaste.com, z wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.
 9. Niedozwolone jest podejmowanie jakichkolwiek prób wprowadzania do naszego systemu informatycznego szkodliwych danych. Przez oprogramowanie złośliwe rozumiane są tutaj wszelkiego rodzaju aplikacje, kody komputerowe i skrypty mające szkodliwe lub przestępcze działanie w stosunku do naszego systemu komputerowego lub systemu komputerowego któregokolwiek z Użytkowników, do którego zaliczyć można w szczególności takie pliki jak: wirusy, robaki, oprogramowanie szpiegujące (spyware), oprogramowanie szantażujące (ransomware), rejestratory klawiszy (keyloggers) i inne.
 10. Niedozwolone jest również podejmowanie działań polegających na blokowaniu, modyfikowaniu lub jakimkolwiek innym zakłócaniu lub przerywaniu przepływu danych, a także działań mających na celu ograniczenie w inny sposób korzystania z naszej Strony internetowej.
 11. Jeżeli zauważysz, że na naszej Stronie internetowej znajdują się nieodpowiednie treści lub którykolwiek z Użytkowników działa w sposób niezgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa lub narusza postanowienia niniejszego Regulaminu – prześlij nam odpowiednią wiadomość na adres e-mail contact@wayoftaste.com.
 12. Abyś mógł we właściwy sposób korzystać z naszej Strony internetowej dostępnej pod adresem www.wayoftaste.com powinieneś spełniać następujące wymagania techniczne:

a)  sprawne urządzenie z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM,

b)  standardowy, aktualny system operacyjny,

c)  karta graficzna obsługująca rozdzielczości 800×600 i 256 kolorów,

d)  połączenie z siecią Internet (przewodowe lub bezprzewodowe),

e)  przeglądarka stron internetowych z włączoną obsługą plików cookies umożliwiająca wywołanie i przeglądanie na ekranie komputera (lub innego urządzenia elektronicznego) plików hipertekstowych (HTML): Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari,

f)  standardowa przeglądarka plików zapisanych w formacie .PDF (np. Adobe Reader),

g)  klawiatura lub inne urządzenie wskazujące umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych,

h)  aktywne poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej e-mail.

13.  Nasza Strona internetowa może działać także na przeglądarkach internetowych niewymienionych powyżej, jednakże jako Usługodawca nie wspieramy i nie gwarantujemy, że w takim przypadku będzie funkcjonować zgodnie z założeniami i bez błędów.

14.  Strona internetowa dostępna jest w wersji responsywnej co oznacza, że możesz z niej korzystać – bez uszczerbku dla jakichkolwiek oferowanych tu funkcjonalności – także za pośrednictwem smartfona, tabletu, czy innego urządzenia mobilnego. Jednym słowem – możesz mieć dostęp do naszej Strony internetowej praktycznie zawszewszędzie!

15.  Pamiętaj, że możesz korzystać ze świadczonych przez nas drogą elektroniczną usług jak i korzystać ze wszystkich pozostałych, oferowanych tu funkcjonalności, 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

§ 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Świadcząc swoje usługi zależy nam przede wszystkim na Twojej satysfakcji, dlatego też dokładamy należytej staranności, aby wszyscy Użytkownicy naszej Strony internetowej, Sklepu i Bloga byli w pełni zadowoleni.

Rejestracja i prowadzenie Konta na naszej Stronie internetowej

 1. W ramach Sklepu internetowego możesz bezpłatnie założyć i zarejestrować swoje indywidualne Konto Użytkownika.
 2. Jeżeli chcesz w pełni wykorzystać wszystkie możliwości naszej Strony internetowej (w tym Sklepu internetowego i Bloga), konieczne jest wypełnienie Formularza rejestracji i tym samym założenie Konta. Pamiętaj, aby przed rozpoczęciem korzystania z naszej Strony internetowej zapoznać się dokładnie z treścią niniejszego Regulaminu oraz zaakceptować jego postanowienia. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości – po prostu napisz do nas na adres: contact@wayoftaste.com.

Proces rejestracji Konta przebiega w sposób następujący:

 1. Podczas wypełniania Formularza rejestracyjnego poprosimy Cię o podanie następujących danych:

a)  nazwa Użytkownika – jest to nazwa, która będzie identyfikować Cię na naszej Stronie internetowej,

b)  imię i nazwisko,

c)  adres poczty elektronicznej e-mail,

d)  możesz podać także dodatkowe informacje, co zależy już tylko od Ciebie.

4.  Pamiętaj, aby podczas rejestracji zdefiniować swoje Hasło – to za jego pośrednictwem (oraz wskazanej przez siebie nazwy Użytkownika) będziesz miał dostęp do swojego indywidualnego Konta Użytkownika.

5.  Po zakończonym procesie rejestracji otrzymasz od nas potwierdzenie utworzenia Konta i rozpoczęcia świadczenia usług, które zostanie Ci przesłane drogą elektroniczną w formie wiadomości e-mail. Z chwilą otrzymania tej wiadomości, Umowę pomiędzy nami traktuje się za zawartą. Od tej chwili uzyskujesz pełny dostęp do swojego Konta za pośrednictwem ustalonej nazwy Użytkownika oraz zdefiniowanego w procesie rejestracji Hasła.

6.  Po założeniu Konta, będziesz miał możliwość jego uzupełnienia dodatkowe informacje, widoczne w Twoim panelu Użytkownika. Pamiętaj, że masz możliwość zmiany podanych przez siebie danych w dowolnym momencie.

7.  Umowa dotycząca prowadzenia Konta, którą zawieramy za pośrednictwem mojej Strony internetowej obowiązuje przez czas nieokreślonynie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych. Oznacza to, że w dowolnym momencie możesz ją wypowiedzieć poprzez samodzielne zalogowanie się na swoje Konto, a następnie przejście do zakładki Konto Użytkownika i wysłanie prośby o usunięcie Konta za pomocą dedykowanego przycisku. Po dokonaniu powyższych czynności, Twoje Konto zostanie niezwłocznie usunięte (o czym możesz zostać poinformowany w odrębnej wiadomości e-mail), wraz ze wszystkimi Twoimi danymi. Jednocześnie stracisz dostęp do wszystkich treści i funkcjonalności oferowanych na naszej Stronie internetowej, które są dostępne po zalogowaniu.

8.  W przypadku usunięcia Konta Użytkownika, możliwe jest ponowne utworzenie Konta z wykorzystaniem danych dostępowych użytych poprzednio.

9.  Jako Usługodawca zastrzegamy sobie prawo do usunięcia Twojego Konta w kilku przypadkach. Są to jednak sytuacje wyjątkowe, których mam nadzieję nie doświadczymy. Jeżeli jednak:

a)  jako Użytkownik naruszasz postanowienia niniejszego Regulaminu,

b)  poweźmiemy uzasadnione i wiarygodne informacje co do tego, że umieszczasz na naszej Stronie internetowej treści, które są w szczególności:

  • nieprawdziwe,
  • niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa,
  • naruszają dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy innych Użytkowników,
  • naruszają moje dobra osobiste lub inne uzasadnione interesy,

c)  wykorzystujesz oferowane przez nas Produkty i świadczone usługi niezgodnie z ich przeznaczeniem,

d)  naruszasz warunki licencyjne dla zakupionych Produktów i usług,

e)  usuniesz adres poczty elektronicznej e-mail ze swojego Konta,

zastrzegamy sobie prawo do usunięcia Twojego Konta.

 1. usunięciu Konta w związku z którąkolwiek z sytuacji określonych powyżej zostaniesz poinformowany w odrębnej wiadomości e-mail, najpóźniej w terminie 48 godzin od momentu usunięcia Konta. W przypadku usunięcia przez Ciebie ze swojego Konta informacji kontaktowych (telefon i adres poczty elektronicznej e-mail), poinformowanie takie nie będzie jednak technicznie możliwe.
 2. W przypadku usunięcia Konta (niezależnie czy procedura usunięcia została zainicjowana przez Ciebie czy Twoje Konto zostało usunięte w związku z zastrzeżeniem zawartym w punkcie powyżej), wszystkie zamieszczone przez Ciebie informacje zostaną usunięte. Powyższe dotyczy również utraty dostępu do wszystkich treści i funkcjonalności oferowanych na naszej Stronie internetowej, które są dostępne po zalogowaniu.

Płatności

 1. Wszelkie kwoty wyrażone są w polskich złotych i są one cenami brutto, zawierającymi wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. O całkowitej kwocie, jaką należy uiścić w związku z zakupem wybranego Produktu zostaniesz poinformowany przed rozpoczęciem transakcji, a także w podsumowaniu swojego Zamówienia.
 2. Składając Zamówienie w naszym Sklepie internetowym, możesz dokonać płatności z wykorzystaniem platformy Przelewy24, platformy Paynow oraz systemu płatności mobilnych Blik.

a)  Płatności internetowe dokonywane on-line za pośrednictwem naszego Sklepu internetowego obsługiwane są za pośrednictwem platformy Przelewy24 dostępnej pod adresem www.przelewy24.pl, wykorzystywanej przez firmę PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Pastelowa 8, 60 – 198 Poznań, NIP: 7792369887, REGON: 301345068, która została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, kapitał zakładowy 5 476 300,00 PLN (w pełni opłacony) oraz jako Krajowa Instytucja Płatnicza do Rejestru Usług Płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014;

b)  Płatności internetowe dokonywane on-line za pośrednictwem naszego Sklepu internetowego obsługiwane są za pośrednictwem platformy Paynow dostępnej pod adresem www.paynow.pl, wykorzystywanej przez firmę mElements Spółką Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Prostej 18, 00 – 850 Warszawa, NIP: 5223047892, REGON: 363203696, która została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000590484, kapitał zakładowy 7 500 000 PLN (w pełni opłacony) oraz jako Krajowa Instytucja Płatnicza do Rejestru Usług Płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP47/2019;

c)  Płatności mobilne dokonywane on-line za pośrednictwem systemu Blik zintegrowanego z moją Platformą internetową dostępnego pod adresem www.blik.com, wykorzystywanego przez firmę Polski Standard Płatności Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerniakowska 87A, 00 – 718 Warszawa, NIP: 5213664494, REGON: 147055889, która została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000493783, kapitał zakładowy 151 263 000,00 PLN (w pełni opłacony).

§ 4. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

Proces składania Zamówienia przebiega w sposób następujący:

 1. Wybierz interesujący Cię Produkt z naszej oferty, a następnie wypełnij Formularz zamówienia lub Formularz rejestracji dostępny w naszym Sklepie internetowym:

a)  w tym momencie zostaniesz poproszony o podanie takich danych jak: imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej e-mail, a jeżeli chcesz otrzymać fakturę – także dodatkowych danych, niezbędnych do wystawienia takiego dokumentu,

b)  jeżeli składając Zamówienie chcesz jednocześnie utworzyć Konto, koniecznym będzie także określenie nazwy Użytkownika Konta oraz zdefiniowanie indywidualnego Hasła,

c)  w następnej kolejności wybierz najbardziej odpowiedni dla Ciebie sposób płatności – płatności realizowane za pośrednictwem platformy Przelewy24 lub Paynow, albo płatności mobilnej za pomocą Blika,

d)  i nie pozostaje już nic innego jak tylko kliknąć przycisk „Kupuję i płacę” lub inny równoważny, jednoznacznie sformułowany przycisk, który informujemy Cię o tym, że złożone przez Ciebie Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

2.  Z chwilą skutecznego dokonania płatności przesyłamy do Ciebie potwierdzenie rozpoczęcia świadczenia usług oraz dokonania zakupu wybranego Produktu, które zostanie przesłane drogą elektroniczną w formie wiadomości e-mail. Z chwilą otrzymania tej wiadomości, Umowę pomiędzy nami traktuje się za zawartą. Jeżeli zdecydowałeś się na jednoczesne utworzenie Konta, to od tej chwili uzyskujesz: pełny dostęp do swojego Konta za pośrednictwem ustalonej nazwy Użytkownika oraz zdefiniowanego w procesie rejestracji Hasła oraz pełny dostęp do zakupionego Produktu. Tym samym, po wykonaniu powyższych czynności, Twoje Konto jest w pełni aktywnefunkcjonalne, a Ty – w dowolnej chwili – możesz uzupełnić je o dodatkowe informacje.

3.  Opłaty w ramach dokonania zakupu wybranego przez Ciebie Produktu uiszczane są z góry, w momencie składania Zamówienia i wybrania metody płatności.

4.  W przypadku dokonywania płatności on-line za pośrednictwem platformy Przelewy24, Paynow czy płatności mobilnych Blik, Produkty są dostarczane w momencie pozytywnego wyniku autoryzacji 100% wartości złożonego Zamówienia.

5.  W przypadku dokonywania płatności przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Usługodawcy, Produkty są dostarczane w momencie zaksięgowania 100% środków pieniężnych na rachunku bankowym Usługodawcy.

6.  Jeżeli jako Użytkownik nie dokonasz płatności w terminie 7 dni roboczych od dnia, w którym otrzymałeś od nas potwierdzenie złożenia Zamówienia (tzn. jeżeli opłata za Zamówienie nie zostanie dokonana i zaksięgowana na naszym rachunku bankowym), zostaniesz przez nas wezwany do dokonania płatności. W przypadku bezskutecznego wezwania, zastrzegamy sobie prawo do anulowania Twojego Zamówienia informując Cię o tym fakcie drogę mailową lub telefoniczną.

7.  W Sklepie internetowym mogą być organizowane Promocje, które najczęściej przybierają formę rabatów cenowych na wybrane Produkty z naszej oferty. Pamiętaj, że o zasadach wszystkich Promocji decydujemy my, podając je uprzednio do wiadomości publicznej na naszej Stronie internetowej.

§ 5. PRODUKTY W NASZYM SKLEPIE INTERNETOWYM

W naszym Sklepie internetowym masz możliwość zakupienia następujących Produktów:

eBook

 1. W naszym Sklepie internetowym masz możliwość dokonania zakupu eBooka, który stanowi treści cyfrowe, tzn. dane wytwarzane i dostarczane w formie cyfrowej.
 2. Składając Zamówienie i dokonując zakupu Produktu (eBook), zostaje zawarta między nami Umowa (oczywiście zgodnie z postanowieniami Regulaminu), w ramach której dostarczam Ci treść cyfrową w postaci zakupionego eBooka.
 3. Jeżeli nie zaznaczono inaczej w opisie danego Produktu, dostęp do eBooka otrzymasz zazwyczaj niezwłocznie po skutecznym dokonaniu i zaksięgowaniu płatności, wraz z wiadomością e-mail potwierdzającą zawarcie Umowy.
 4. Dostęp do eBooka:

a)  jeżeli zdecydowałeś się na utworzenie Konta, dostęp do eBooka będzie widoczny na Twoim Koncie Użytkownika w dedykowanej temu zakładce, a dodatkowo zostanie do Ciebie wysłana wiadomość e-mail z aktywnym linkiem, zawierającym bezpośrednie przekierowanie do podstrony z eBookiem, z której możesz go pobrać i zapisać na swoim dysku.

b)  jeżeli złożyłeś Zamówienie bez zakładania Konta – zostanie do Ciebie wysłana wyłącznie wiadomość e-mail z aktywnym linkiem, zawierającym bezpośrednie przekierowanie do podstrony z eBookiem, z której możesz go pobrać i zapisać na swoim dysku.

5.  Z chwilą wysłania wiadomości, o której mowa powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem Zamówienia (a więc dostęp do eBooka) uważa się za dostarczone Tobie w całości.

Nie ponoszę odpowiedzialności za problemy z dostępem do eBooka w sytuacji, kiedy nie spełniasz określonych w 2. Regulaminu warunków technicznych, niezbędnych do prawidłowego korzystania z Produktu. Jeżeli korzystanie z eBooka wymagałoby spełnienia dodatkowych wymagań technicznych, informacja taka zostanie podana w opisie danego Produktu, w sposób dla Ciebie widoczny.

6.  Jeżeli jesteś Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, to w przypadku dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za Twoją wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu Cię o utracie prawa odstąpienia od Umowy – tracisz w ten sposób prawo odstąpienia od Umowy.

7.  Jeżeli jesteś Przedsiębiorcą, to w Twoim przypadku uprawnienie do odstąpienia od Umowy jest bezwzględnie wyłączone.

§ 6. WTYCZKI I INNE NARZĘDZIA SOCIAL MEDIA

 1. Na naszej Stronie internetowej zostały zamieszczone wtyczki plug-in, za które odpowiadają ich poszczególni dostawcy, a zatem:

a)  Facebook [administrator: Meta Platforms, Inc. z siedzibą w USA lub Meta Platforms Ireland Limited z siedzibą w Irlandii],

b)  Instagram [administrator: Meta Platforms, Inc. z siedzibą w USA lub Meta Platforms Ireland Limited z siedzibą w Irlandii],

c)  Messenger [administrator: Meta Platforms, Inc. z siedzibą w USA lub Meta Platforms Ireland Limited z siedzibą w Irlandii],

d)  MailerLite [administrator: UAB “MailerLite” z siedzibą na Litwie],

e)  Google [administrator: Google LLC z siedzibą w USA lub Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii],

f)  YouTube [administrator: Alphabet Inc. z siedzibą w USA, Google LLC z siedzibą w Wielkiej Brytanii lub Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii],

g)  Spotify [administrator: Spotify AB z siedzibą w Szwecji],

h)  Przelewy24 [administrator: PayPro S.A. z siedzibą w Polsce],

i)  Paynow [administrator: mBank S.A. lub mElements S.A. z siedzibą w Polsce],

j)  Blik [administrator: Polski Standard Płatności Sp. z o.o. z siedzibą w Polsce]

k)  Google Analytics [administrator: Google LLC z siedzibą w USA lub Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii],

l)  Piksel Facebook [administrator: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii].

2.  Każda z zainstalowanych wtyczek została oznaczona stosownym logo, właściwym dla danego dostawcy i może zostać uruchomiona już w momencie odwiedzenia naszej Strony internetowej. Oznacza to, że może dojść do sytuacji, w której pewne informacje o tym, że wywołałeś daną stronę zostaną przekazane dostawcy takiej wtyczki i w konsekwencji – zapisane przez tego dostawcę. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim ograniczają się zazwyczaj jedynie do Twojego adresu IP.

3.  O tym, jaki dokładnie zakres danych może zostać przekazany za pomocą wtyczki plug-in (lub jaki zakres danych może zostać wykorzystany czy zarejestrowany) danemu dostawcy, znajduje się w dokumentach dostawcy dotyczących ochrony danych osobowych. W naszej Polityce Plików Cookies odsyłamy do tych dokumentów, abyś z łatwością mógł znaleźć potrzebne informacje.

4.  Więcej informacji w zakresie szczegółowego działania wykorzystywanych przez nas wtyczek plug-in znajdziesz w naszej Polityce Plików Cookies.

§ 7. NARZĘDZIA ANALITYCZNE

 1. Nasza Strona internetowa korzysta z narzędzia Piksel Facebook oraz Google Analytics na co możesz wyrazić zgodę lub nie.
 2. Wskazane wyżej narzędzia wykorzystują pliki Cookies, a zatem niewielkie pliki tekstowe składające się z szeregu liter oraz cyfr, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Ty – jako Użytkownik – korzystasz z naszej Strony internetowej, w tym Sklepu internetowego czy Bloga.
 3. Nie ma problemu, abyś samodzielnie, korzystając z odpowiednich ustawień Twojej przeglądarki internetowej, dostosował swoje ciasteczkowe preferencje określając warunki przechowywania plików cookies i uzyskiwania dostępu przez nie do Twojego Urządzenia. Możesz to także zrobić za pomocą konfiguracji usługi albo bezpośrednio z poziomu pojawiającego się przy każdych pierwszych odwiedzinach alertu pop-up. Określenie ustawień dotyczących wykorzystywania ciasteczek oznacza, że możesz m.in. zrezygnować z instalacji plików cookies lub ograniczyć zapisywanie ciasteczek do ich określonych rodzajów, czyli po prostu skonfigurować pliki cookies w odpowiadający Ci sposób. Pamiętaj jednak, że całkowite wyłączenie obsługi plików cookies może spowodować ograniczenie niektórych funkcjonalności naszej Strony internetowej.
 4. Więcej informacji w tym przedmiocie znajduje się w dokumencie Polityka Plików Cookies.

§ 8. BLOG

 1. Korzystanie z naszego Bloga jest całkowicie bezpłatne. Jako Użytkownik możesz swobodnie przeglądać udostępniane przez nas treści – artykuły, wpisy, relacje, pliki audio lub wideo czy zamieszczone na Blogu komentarze.
 2. W ramach Bloga udostępniamy Ci możliwość komentowania dodawanych przez nas materiałów. Zastrzegamy sobie jednak prawo do moderowania komentarzy i ich usuwania lub niepublikowania bez podania przyczyny, jeżeli w jakikolwiek sposób naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu. W związku z powyższym pamiętaj, że nie jest dozwolonym zamieszczanie komentarzy, które:

a)  zawierają wulgaryzmy,

b)  zawierają treści bezprawne, w szczególności treści naruszające cudze prawa, dobra lub interesy, przyjęte normy społeczne lub dobre obyczaje,

c)  zawierają treści obrazoburcze, pornograficzne, nawołujące do nienawiści, dyskryminujące,

d)  zawierają treści marketingowe, promocyjne,

e)  zawierają treści zaczepne, celowo denerwujące innych ludzi (trolling),

f)  obrażają mnie, komentujących lub inne osoby,

g)  obrażają jakąkolwiek grupę społeczną, etniczną lub wyznaniową,

h)  pozbawione są jakiejkolwiek logicznej treści,

i)  są pisane pismem pokemoniastym, a więc na przemian dUżYmIMaŁyMi LiTeRaMi (poke pismo),

j)  mają charakter spamu.

3.  Pamiętaj, że zamieszczając komentarz możesz pozostać anonimowy, ale podpisanie się (np. imieniem, inicjałami czy pseudonimem) ułatwi pozostałym Użytkownikom odnoszenie się do opublikowanych przez Ciebie komentarzy. Wiedz również, że podpisanie się, w żaden sposób nie wyłącza przywileju pozostawania anonimowym.

4.  W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za treść zamieszczanych przez Ciebie komentarzy.

5.  Jako Usługodawca zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia prowadzenia Bloga w każdym czasie lub jego usunięcia wraz ze wszystkimi zamieszczonymi przez nas materiałami.

6.  Nie wyrażamy zgody na kopiowanie, rozpowszechnianie, cytowaniepowoływanie się na jakiekolwiek treści lub materiały zawarte na naszym Blogu ani na inne korzystanie z nich (w szczególności w celach marketingowych, reklamowych, promocyjnych czy też handlowych), bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Działanie o powyższym charakterze może zostać potraktowane jako naruszenie naszych praw lub praw osób trzecich.

§ 9. OPINIE

 1. Jako Usługodawca zapewniamy i gwarantujemy, że publikowane na naszej Stronie internetowej opinie pochodzą od Użytkowników, którzy używali naszego Produktu lub go nabyli, lub korzystali ze świadczonych przez nas usług, w szczególności po zawarciu Umowy. Oznacza to, że wszystkie opinie są autentyczne i każdorazowo weryfikowane. Mechanizm weryfikacji opinii działa w oparciu o systemu ankiet potransakcyjnych, wysyłanych do Użytkowników po zawarciu Umowy, o ile wyrazili oni na powyższe stosowną zgodę.
 2. W przypadku braku wyrażenia zgody na otrzymanie ankiety potransakcyjnej podczas składania Zamówienia:

a)  Użytkownik, który posiada Konto ma możliwość wystawienia opinii dotyczącej Produktów objętych złożonym Zamówieniem poprzez skorzystanie z odpowiedniej zakładki na swoim Koncie Użytkownika,

b)  Użytkownik, który dokonał zakupu bez rejestracji ma możliwość dobrowolnego przesłania nam swojej opinii na adres e-mail contact@wayoftaste.pl.

3.  W przypadku, o którym mowa w pkt 2. lit. a) powyżej, opinie publikowane są automatycznie i widoczne są na stronie Produktu, natomiast w przypadku, o którym mowa w pkt 2. lit. b) powyżej, opinie są publikowane po naszej każdorazowej i indywidualnej weryfikacji danej transakcji.

 1. Zamieszczenie opinii jest możliwe w każdym czasie, przy czym nie ma możliwości zamieszczenia opinii bez uprzedniego skorzystania z naszej Strony internetowej, w szczególności bez dokonania zakupu jednego z naszych Produktów, tzn. bez zawarcia z nami stosownej Umowy.
 2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zamieszczonych opinii, Użytkownik może zgłosić opinię do weryfikacji. Po otrzymaniu zgłoszenia od Użytkownika zobowiązujemy się do podjęcia działań, odpowiednich do posiadanych możliwości, które będą miały na celu weryfikację zamieszczonej opinii.
 3. Pamiętaj, aby formułując swoją opinię zrobić to w sposób rzetelny, uczciwymerytoryczny, w miarę możliwości poprawny językowo oraz bez używania wulgaryzmów i innych słów powszechnie uznawanych za obraźliwe. Przygotowane opinie nie mogą również wypełniać znamion czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą naruszać naszych dóbr osobistych lub dóbr innej osoby trzeciej, a także nie mogą zostać przygotowane przez opłaconych użytkowników (w szczególności w celu sztucznego podwyższenia oceny oferowanych przez nas Produktów). W przypadku przesłania opinii niespełniającej wymagań przewidzianych w niniejszym paragrafie, zastrzegamy sobie prawo do odmowy jej publikacji lub do jej usunięcia.

§ 10. REKLAMACJE (NIEZGODNOŚĆ TREŚCI CYFROWEJ Z UMOWĄ ORAZ RĘKOJMIA)

 1. Jako Usługodawca zobowiązujemy się do dostarczenia Ci Treści cyfrowych zgodnych z Umową. W każdej sytuacji, kiedy uznasz, że dostarczone Treści cyfrowe będą niezgodne z zawartą Umową (przy czym zgodność z umową ocenia się na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta), możesz złożyć reklamację. Po prostu poinformuj nas o stwierdzonych przez Ciebie uchybieniach, a my – po zapoznaniu się z Twoim zgłoszeniem – ustosunkujemy się do niego.
 2. Na naszą odpowiedzialność z tytułu niezgodności dostarczanych Treści cyfrowych z Umową mogą powoływać się wyłącznie Konsumenci oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta. W tym zakresie zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz postanowienia niniejszego paragrafu.
 3. Jako Usługodawca ponosimy odpowiedzialność za brak zgodności z Umową Treści cyfrowych, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Jednocześnie domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowych z Umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili ich dostarczenia, istniał w chwili ich dostarczenia.
 4. W przypadku niezgodności Treści cyfrowych z Umową możesz żądać doprowadzenia do ich zgodności z Umową. My natomiast możemy odmówić doprowadzenia do zgodności z Umową, jeżeli to doprowadzenie w sposób przez Ciebie wybrany jest niemożliwe lub wymagałoby poniesienia przez nas nadmiernych kosztów.
 5. Jako Usługodawca doprowadzamy dostarczone Ci Treści cyfrowe do zgodności z Umową w rozsądnym czasie od chwili, w której zostaliśmy przez Ciebie poinformowani o braku ich zgodności z Umową, bez nadmiernych niedogodności dla Ciebie, uwzględniając charakter oraz cel, w jakim są one wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Treści cyfrowych do zgodności z Umową ponosimy my.
 6. Jeżeli dostarczone Treści cyfrowe są niezgodne z Umową, a zawarta Umowa jest nieodpłatna, nie możesz żądać obniżenia ceny (w przypadku Umowy odpłatnej, takie żądanie jest jak najbardziej możliwe). Możesz złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w sytuacji, gdy:

a)  doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowych z Umową jest niemożliwe albo wymaga poniesienia przez nas nadmiernych kosztów,

b)  nie doprowadziliśmy Treści cyfrowych do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub doprowadzenie Treści cyfrowych do zgodności z Umową wiązałoby się z nadmiernymi niedogodnościami dla Ciebie,

c)  brak zgodności Treści cyfrowych z Umową występuje nadal, mimo że próbowaliśmy doprowadzić te Treści cyfrowe do zgodności z Umową,

d)  brak zgodności Treści cyfrowych z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony, o którym mowa w pkt powyżej,

e)  z naszego oświadczenia lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzimy dostarczonych Ci Treści cyfrowych do zgodności z Umowąrozsądnym dla Ciebie czasie lub bez nadmiernych niedogodności.

7.  Niezgodność Treści cyfrowej z Umową występuje w sytuacji, kiedy:

a)  opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność Treści cyfrowych jest niezgodna z Umową,

b)  Treści cyfrowe nie występują w określonej ilości, nie zapewnia trwałości, ciągłości, bezpieczeństwa, funkcjonalności, kompatybilności, dostępności, jakie są typowe dla tego rodzaju Treści cyfrowych dostępnych na rynku i których możesz rozsądnie oczekiwać biorąc pod uwagę zarówno ich charakter, jak i publiczne zapewnienia złożone przez Usługodawcę,

c)  Treści cyfrowe nie są przydatne do szczególnego celu, o którym zostaliśmy przez Ciebie poinformowani najpóźniej w momencie zawarcia Umowy i który zaakceptowaliśmy,

d)  Treści cyfrowe nie nadają się do celu, do którego zazwyczaj używa się Treści cyfrowych tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk,

e)  Treści cyfrowe nie zostały dostarczone z akcesoriamiinstrukcjami, których dostarczenia można rozsądnie oczekiwać,

f)  Treści cyfrowe nie odpowiadają wzorowi lub próbce udostępnionej Tobie przed zawarciem Umowy.

8.  Pamiętaj, że nie możesz odstąpić od Umowy, jeżeli Treści cyfrowe są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak ich zgodności z Umową jest nieistotny.

9.  Nie ponosimy odpowiedzialności za brak zgodności Treści cyfrowych z Umową, jeżeli:

a)  Twoje środowisko cyfrowe nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których poinformowaliśmy Cię w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem Umowy w  3. powyżej lub w opisie danego Produktu,

b)  w sposób jasny i zrozumiały poinformowaliśmy Cię przed zawarciem Umowy o obowiązku współpracy z nami w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla Ciebie środków technicznych, w celu ustalenia czy brak zgodności dostarczonych Treści cyfrowych z Umową w odpowiednim czasie wynika z cech Twojego środowiska cyfrowego – a Ty nie wykonujesz tego obowiązku.

10.  Zgłoszenie reklamacyjne, o którym mowa w pkt powyżej możesz do nas przesłać:

a)  drogą pocztową na adres: Robert Tragier, u Borowiacka 27, 84 – 200 Wejherowo,

b)  lub drogą poczty elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres: contact@wayoftaste.com.

11.  Będzie świetnie, jeżeli w treści takiego zgłoszenia podasz następujące informacje (ich podanie zdecydowanie ułatwi nam zapoznanie się z Twoją sprawą i przeprowadzenie całej procedury reklamacyjnej):

a)  Twoje dane (imię i nazwisko),

b)  adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej e-mail,

c)  opis zgłaszanych przez Ciebie zastrzeżeń,

d)  proponowany sposób załatwienia sprawy, a więc swoje żądania.

Aby ułatwić Ci złożenie reklamacji, przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny Formularz reklamacyjny, który udostępniamy na naszej Stronie internetowej.

 1. Jeżeli pominiesz którąkolwiek ze wskazanych wyżej informacji – nie martw się. Przed rozpatrzeniem Twojej reklamacji poprosimy Cię o uzupełnienie braków we wskazanym zakresie, pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 2. Do każdej złożonej reklamacji zobowiązujemy się ustosunkować w terminie 14 dni. Odpowiedzi będą wysyłane tylko na wskazany adres poczty elektronicznej e-mail, chyba że zgłosisz chęć otrzymania odpowiedzi w sposób tradycyjny, drogą pocztową.
 3. Jeżeli w ciągu 14 dni nie ustosunkujemy się do złożonej przez Ciebie reklamacji – Twoja reklamacja zostaje uznana za zasadną.
 4. Nasza odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec Użytkowników będących Przedsiębiorcami zostaje całkowicie wyłączona.
 5. Pamiętaj, że postanowienia niniejszego paragrafuzasady odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu niezgodności Treści cyfrowych z Umową wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a podstawowym aktem prawnym w tym przypadku jest ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Wobec tego, niniejszy Regulamin nie ma na celu wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji tych zasad, lecz przedstawia je w sposób uproszczonyadekwatny do relacji zachodzącej pomiędzy nami, informując Cię o przysługujących Ci uprawnieniach oraz ułatwiając Ci rozeznanie się w tych zasadach.
 6. Jeżeli chcesz zasięgnąć dodatkowych informacji na temat swoich konsumenckich praw, to możesz je znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Prawa Konkurencji i Konsumenta pod adresem: https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl lub zapoznać się z całością uregulowań zawartych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§ 11. REKLAMACJE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Jako Usługodawca zobowiązujemy się do świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami. W każdej sytuacji, kiedy uznasz, że nie realizujemy usług w sposób należyty, zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami, możesz złożyć reklamację. Po prostu poinformuj nas o stwierdzonych przez Ciebie uchybieniach, a my – po zapoznaniu się z Twoim zgłoszeniem – ustosunkujemy się do niego.
 2. Do składania reklamacji dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia § 10. pkt 10.17. niniejszego Regulaminu.

§ 12. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Jeżeli jesteś Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość przysługuje Ci prawo odstąpienia od tej umowy, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Bieg terminu na odstąpienie rozpoczyna się od otrzymania potwierdzenia zawarcia Umowy.
 2. Pamiętaj jednak, że prawo odstąpienia od Umowy – zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta – nie przysługuje Ci w odniesieniu do umów:

a)  o świadczenie usług, za które Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;

b)  w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

c)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Użytkownika lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

d)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

e)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte przez Użytkownika po dostarczeniu,

f)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz, która po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączona z innymi rzeczami,

g)  w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy o świadczenie usług, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Usługodawca nie ma kontroli,

h)  w której Użytkownik wyraźnie żądał, aby Usługodawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Usługodawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Użytkownik żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji – prawo odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,

i)  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte przez Użytkownika po dostarczeniu,

j)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

k)  zawartej w drodze aukcji publicznej,

l)  o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m)  o dostarczanie treści cyfrowych, niedostarczanych na materialnym nośniku, za które Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Usługodawca przekazał Użytkownikowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Regulamin wraz z potwierdzeniem otrzymania zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od Umowy);

n)  o świadczenie usług, za które Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których Użytkownik wyraźnie zażądał od Usługodawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Użytkownika.

3.  Jeżeli w Twoim przypadku nie występują okoliczności wskazane powyżej oznacza to, że jako Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta masz prawo odstąpić od Umowy. Aby skutecznie odstąpić od umowy wystarczy złożyć pisemne oświadczenie. Możesz to zrobić:

a)  drogą pocztową na adres: KT Partnerzy Robert Tragier, ul. Borowiacka 27, 84 – 200 Wejherowo,

b)  lub drogą poczty elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres: contact@wayoftaste.com,

– w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu zawarcia Umowy.

 1. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy (co – jak już ustaliliśmy – dotyczy wyłącznie Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta) zwrócimy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie wskazałeś na inne rozwiązanie. Powyższe jest równoznaczne z tym, że jako Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie poniesiesz żadnych dodatkowych opłat w związku z daną formą zwrotu płatności.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Treści cyfrowej, Użytkownik jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej Treści cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.
 3. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Przedsiębiorców – w ich przypadku uprawnienie do odstąpienia od zawartej Umowy jest bezwzględnie wyłączone.

§ 13. WARUNKI LICENCYJNE DLA ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW

 1. Każdy Użytkownik zobowiązany do przestrzegania niniejszych warunków licencyjnych dla zakupionych przez niego Produktów.
 2. Jako Użytkownik masz prawo do tego, aby korzystać z zakupionych Produktów tylko na własny użytek, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Oznacza to, że zabronione jest:

a)  udostępnianie zakupionych Produktów jakimkolwiek innym osobom,

b)  dokonywanie odsprzedaży czy dystrybucji lub sprzedaży handlowej.

3.  Licencja, jakiej Ci udzielamy nie obejmuje również prawa do:

a)  trwałego lub czasowego zwielokrotniania Produktu w całości lub w części, w celu innym niż utworzenie kopii na własny użytek,

b)  wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji w części lub w całości Produktu,

c)  zarówno odpłatnego jak i nieodpłatnego rozpowszechniania Produktu, w jakikolwiek sposób, w jakiejkolwiek formie i jakimikolwiek środkami.

§ 14. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 1. Zdjęcia, filmy (wideo), nagrania dźwiękowe, artykuły, wpisy, opinie oraz inne materiały (m. in. takie jak teksty, grafiki, logotypy), które zostały zamieszczone na naszej Stronie internetowej lub Blogu, w szczególności które zakupiłeś w naszym Sklepie internetowym lub które otrzymałeś jako subskrybent naszego Newslettera, należą do nas lub zostały użyte za zgodą osób trzecich, które to osoby trzecie posiadają do nich prawa autorskie.
 2. Pamiętaj, że bezwzględnie zabronione jest w szczególności:

a)  kopiowanie zdjęć, logotypów, znaków towarowych i innych grafik,

b)  kopiowanie materiałów wideo, utworów dźwiękowych,

c)  dokonywanie przedruku tekstów czy haseł reklamowych,

d)  udostępnianie w Internecie takich materiałów,

– które zostały zamieszczone na naszej Stronie internetowej, Blogu, które zakupiłeś w naszym Sklepie internetowym lub które otrzymałeś jako subskrybent naszego Newslettera, bez naszej pisemnej zgody lub bez zgody innej osoby trzeciej, która posiada do takich materiałów prawa autorskie.

 1. Pamiętaj też, że bezwzględnie zabronione jest także dokonywanie wyżej opisanych czynności przez jakiekolwiek podmioty zewnętrzne lub osoby trzecie w celu późniejszego wykorzystania ich do celów własnych – w szczególności do celów marketingowych, reklamowych, promocyjnych czy też handlowych.
 2. Dopuszczanie się działań, które zostały opisane w niniejszym paragrafie jest niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w związku z czym ich podjęcie może stanowić podstawę do wszczęcia właściwego postępowania (cywilnego lub karnego).

§ 15. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Szanujemy Twoje prawagwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. To, co jest najważniejsze w związku z ochroną Twojej prywatności, to przede wszystkim to, że:

a)  zapisując się na listę zainteresowanych naszymi Produktami, dokonując zakupu oferowanych przez nas Produktów, wysyłając zapytania kontaktowe, wypełniając inne Formularze dostępne na naszej Stronie, komentując wpisy na naszym Blogu, zapisując się do naszego Newslettera czy wyrażając zgodę na wykorzystywanie przez nas określonych rodzajów plików cookies – przekazujesz nam swoje dane osobowe;

b)  wszelkie Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu realizacji umów lub świadczenia usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, przez czas niezbędny do osiągnięcia tych celów;

c)  w zależności od czynności przetwarzania, podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest wyrażona przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), zawarcie i wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wypełnienie obowiązku prawnego, który ciąży na Administratorze Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

d)  powierzamy Twoje dane osobowe tylko sprawdzonymzaufanym podmiotom, bez których nie bylibyśmy w stanie świadczyć usług na Twoją rzecz – jest to m.in. hostingodawca, dostawca oprogramowania służącego do wysyłki Newslettera, biuro rachunkowe czy kancelaria prawna; wiedz, że aby właściwie chronić Twoje dane osobowe – z każdym takim podmiotem zawieramy właściwą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych,

e)  korzystamy z narzędzia Piksel Facebook oraz Google Analytics, które zbierają określone informacje dotyczące Twoich odwiedzin na naszej Stronie internetowej – w ramach ustawień plików cookies możesz dowolnie decydować o tym, czy wyrażasz na to zgodę, czy też nie,

f)  zapewniamy Ci możliwość korzystania z wtyczek i innych narzędzi social media,

g)  w dowolnej chwili możesz skorzystać z praw, jakie przysługują Ci na gruncie RODO, tj. prawa do: bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawa do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO),

h)  Twoich danych osobowych nie udostępniamy żadnym innym podmiotom bez Twojej wyraźnej zgody.

Twoje dane osobowe przetwarzamy na zasadach określonych w Polityce Prywatności naszej Strony internetowej. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji – zapoznaj się z tym dokumentem.

§ 16. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Nie ponosimy odpowiedzialności za:

a)  ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkowników nieprawdziwych, niepoprawnych, nieaktualnych lub niepełnych danych;

b)  szkody poniesione przez Użytkowników wynikłe wskutek działania siły wyższej (vis maior), przez którą rozumiane są: zdarzenia o charakterze zewnętrznym, przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), niemożliwe do przewidzenia (co obejmuje również nikłe prawdopodobieństwo jego zajścia w danej sytuacji) i niemożliwe do zapobieżenia (przy czym w zasadzie chodzi o niemożliwość zapobieżenia nie tyle samemu zjawisku, co jego następstwom) oraz takie, nad którymi człowiek nie panuje;

c)  korzystanie przez Użytkownika z naszej Strony internetowej, w tym w szczególności z naszego Sklepu internetowego lub Bloga w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

2.  Jako Użytkownik ponosisz odpowiedzialność za wszelkie zamieszczane przez siebie treści, w szczególności treści:

a)  o charakterze bezprawnym,

b)  które naruszają normy moralne czy obyczajowe, propagujące przemoc, nienawiść, dyskryminację,

c)  naruszające dobra osobiste lub godność innych Użytkowników lub osób trzecich.

§ 17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z naszej Strony internetowej dostępnej pod adresem www.wayoftaste.com, w tym z naszego Sklepu internetowego lub Bloga, spowodowanych ich serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jej funkcjonalności. Jednocześnie zobowiązuję się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 2. Aby móc dostosowywać wszystkie świadczone usługi do Twoich potrzeb, zastrzegamy sobie również prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych powodów, w szczególności:

a)  gdyby taka konieczność spowodowana została zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

b)  w przypadku zmiany modelu biznesowego, np. kiedy wprowadzilibyśmy zmiany sposobów płatności – zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu lub kiedy wzbogacilibyśmy naszą Stronę internetową o dodatkowe funkcjonalności,

c)  kiedy zmienilibyśmy technologię, wykorzystywaną do świadczenia usług w ramach naszej Strony internetowej.

3.  O każdych zmianach będziemy informować Cię z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez umieszczenie na Stronie internetowej informacji o zmianie Regulaminu wraz z zestawieniem zmian poszczególnych postanowień lub – jeżeli posiadasz Konto w naszym Sklepie lub jeżeli zostałeś subskrybentem Newslettera – poprzez wysłanie do Ciebie stosownej wiadomości e-mail informującej o wprowadzanych zmianach i ich zakresie. Zmiany, o których mowa powyżej będą wchodzić nie wcześniej niż po 7 dniach od ich ogłoszenia.

4.  W takim przypadku, podczas pierwszego logowania na swoje Konto po zmianie Regulaminu, zostanie wyświetlony Ci komunikat umożliwiający akceptację nowego Regulaminu i wprowadzonych w nim zmian. W przypadku subskrypcji Newslettera, na końcu każdej wiadomości został zamieszczony interaktywny link umożliwiający rezygnację z otrzymywania Newslettera.

5.  Spokojnie, wszelkie zmiany wprowadzane w Regulaminie nie mają na celu naruszać praw nabytych przez Ciebie przed wprowadzeniem tychże zmian. Oznacza to, że do umów zawartych przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, stosuje się zasady obowiązujące w momencie ich zawarcia.

6.  Pamiętaj, że brak akceptacji nowego Regulaminu (lub innych regulaminów, jeżeli dla danej usługi został stworzony dedykowany dokument) i tym samym rezygnacja ze świadczonych drogą elektroniczną usług nie pociąga za sobą żadnych dodatkowych opłat.

7.  Zastrzegamy sobie również możliwość wprowadzania w Regulaminie zmian estetycznychporządkowych, eliminujących oczywiste omyłki pisarskie, polegających na ujednoliceniu lub doprecyzowaniu zapisów niniejszego Regulaminu, które nie stanowią zmiany warunków zawieranej Umowy o dostarczanie treści cyfrowych lub Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

8.  Mam nadzieję, że w toku naszej znajomości, nie doświadczymy żadnych sytuacji spornych. Niemniej jednak, jeżeli taka okoliczność miałaby miejsce – wszelkie spory zaistniałe pomiędzy nami będą rozstrzygane w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Zawsze możesz się także zwrócić o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego bądź złożyć wniosek do właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.

 • Więcej informacji w tym zakresie pozasądowego rozstrzygania sporów (ADR – Alternative Dispute Resolution) wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazem polubownych sądów konsumenckich możesz znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php,

 • Jeżeli potrzebujesz bardziej szczegółowych informacji w zakresie zasad dostępu do procedur pozasądowego rozstrzygania sporów, to są one dostępne przede wszystkim w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej, a także pod następującymi adresami:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 • Jako Użytkownik możesz także złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej prowadzącej postępowania pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgłoszonych jej przez państwa członkowskie Unii Europejskiej na platformie ODR (ODR ― Online Dispute Resolution), która jest dostępna pod adresem:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

9.  Jeżeli jesteś Konsumentem lub Przedsiębiorcom na prawach konsumenta, to w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej.

10. Jeżeli jesteś Przedsiębiorcom, to w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, sądem właściwym dla rozpatrywania zaistniałych pomiędzy nami sporów, będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

11.  Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią takie dokumenty jak:

a)  Polityka Prywatności,

b)  Polityka Plików Cookies, a także

c)  Regulamin Newslettera.

12.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360, 2337, 2339, z 2023 r. poz. 326), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344), ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287, z 2021 r. poz. 2105), ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 168), ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2070, z 2022 r. poz. 2581), ustawa z dni 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.   z  2019  r. poz. 1781), ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509)  oraz inne właściwe.

13.  Regulamin obowiązuje od dnia 1.04.2023 roku.

Poprzedni regulamin obowiązywał do 30.04.2023 roku.