Regulamin newslettera

Cześć, tu Way of Taste, czyli Robert, Ilona i Tymoteusz!

Ten dokument, to Regulamin naszego Newslettera i powstał z myślą o Tobie. W tym dokumencie znajdziesz wszystkie podstawowe informacje dotyczące dostarczania Ci Treści cyfrowych w ramach Newslettera, czyli przede wszystkim informacje o tym w jaki sposób możesz dołączyć do Newslettera i stać się częścią naszej społeczności, jak wygląda procedura odstąpienia od umowy i w jaki sposób możesz składać wszelkie reklamacje. Wszystko to w trosce o Twoje interesyochronę Twoich praw. To co, zapraszamy do lektury!

A w razie jakichkolwiek pytań, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail: contact@wayoftaste.com.

§ 1. WPROWADZENIE

Na naszej Stronie internetowej dostępnej pod adresem www.wayoftaste.com możesz zapisać się do Newslettera co oznacza, że będziesz otrzymywać od nas informacje (w tym informacje handlowe) związane z Way of Taste i prowadzoną przez nas działalnością. Newsletter jest prowadzony przez Roberta Tragiera prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą KT Partnerzy Robert Tragier z zakładem głównym pod adresem: ul. Borowiacka 27, 84 – 200 Wejherowo, telefon: +48 783 384 418, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej od dnia: 01 października 2017 roku, NIP: 5861324847, REGON: 368381646.

Niniejszy Regulamin stosuje się do wszelkich umówusług, które jako Usługodawca świadczymy na Twoją rzecz w ramach subskrypcji Newslettra, a więc przede wszystkim przesyłania i udostępniania Ci zamówionych Treści cyfrowych. Korzystanie z usług, które Ci oferujemy, może odbywać się tylko na zasadach ustalonych w niniejszym Regulaminie Newslettera.

Definicje:

a) Usługodawca (to właśnie my, ekipa Way of Taste) – właściciele domeny zarządzający Stroną internetową, która jest dostępna pod adresem www.wayoftaste.com oraz autorzy wiadomości, które będziesz od nas otrzymywać drogą elektroniczną po zapisie do Newslettera;

b) Użytkownik, Subskrybent (czyli Ty) – użytkownik w rozumieniu Regulaminu naszej Strony internetowej;

c) Treści cyfrowe – treści, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a więc dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, czyli treści przekazywane na tzw. nośniku niematerialnym, wirtualnym;

d) Formularz zapisu – formularz internetowy udostępniany na naszej Stronie internetowej za pomocą którego możesz zapisać się do prowadzonego przez nas Newslettera;

e) Regulamin Newslettera – niniejszy regulamin newslettera, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

f) Newsletter – usługa, którą świadczymy drogą elektroniczną w sposób ciągły, przez czas nieoznaczony, w zamian za podanie danych osobowych, bez ponoszenia przez Ciebie żadnych dodatkowych opłat (Newsletter zawiera Treści cyfrowe) na podstawie Umowy o dostarczanie Newslettera; szczegółowy zakres treści otrzymywanych w ramach Newslettera określa sekcja Treści otrzymywane w ramach Newslettera;

g) Umowa o dostarczanie Newslettera – umowa zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca świadczenia na Twoją rzecz usług drogą elektroniczną, polegająca na dostarczeniu Ci określonych Treści cyfrowych, w zamian za podanie swoich danych osobowych, która to usługa nie pociąga za sobą żadnych dodatkowych opłat z zastrzeżeniem postanowień 2. pkt 2.

Treści otrzymywane w ramach Newslettera

 1. Nasz Newsletter dotyczy najważniejszych informacji związanych z prowadzoną przez nas działalnością w ramach Way of Taste. Oznacza to, że w ramach Newslettera mogę przesyłać Ci również informacje o:

a) oferowanych przez nas Produktach,

b) realizowanych przez nas projektach, relacjach z podróży, nowych wpisach na naszym Blogu, premierach nowych odcinków naszego podcastu,

c) organizowanych przez nas wydarzeniach, takich jak slajdowiska czy spotkania podróżnicze,

d) organizowanych przez nas Konkursach (organizowanych najczęściej z wykorzystaniem mediów społecznościowych, takich jak Instagram czy Facebook),

e) nowych funkcjonalnościach naszej Strony internetowej dostępnej pod adresem www.wayoftaste.com,

f) a także innych informacji o charakterze handlowym, promocyjnym czy edukacyjnym dotyczących naszej działalności w ramach Way of Taste.

Postanowienia ogólne

 1. Wiedz, że swoje usługi świadczymy online na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ten Regulamin udostępniamy Ci całkowicie nieodpłatnie za pośrednictwem naszej Strony internetowej dostępnej pod adresem www.wayoftaste.com w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwaleniewydrukowanie tak, abyś mógł się z nim w każdej chwili bez problemu zapoznać. Regulamin Newslettera otrzymasz także w załączeniu do wiadomości potwierdzającej zapis do naszego Newslettera.
 2. Pamiętaj, że postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać Twoich jakichkolwiek praw, które to przysługują Ci na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (dotyczy to w szczególności Użytkownika będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny). W przypadku, kiedy postanowienia Regulaminu byłyby niezgodne z tymi przepisami – pierwszeństwo mają te przepisy.

§ 2. ZASADY ZAMAWIANIA I DOSTARCZANIA NEWSLETTERA

 1. Za pośrednictwem naszej Strony internetowej, udostępniamy Ci możliwość zawarcia Umowy o dostarczanie Newslettera. W ramach tej Umowy dostarczamy Ci Treści cyfrowe, zgodnie z ich opisem, za które to Treści cyfrowe nie wnosisz żadnych dodatkowych opłat pieniężnych, ale dostarczasz nam swoje dane osobowe w postaci imienia oraz adresu poczty elektronicznej e-mail i jednocześnie wyrażasz dobrowolną, wyraźną i uprzednią zgodę na przesyłanie Ci Newslettera.
 2. Umowa, o której mowa w pkt. powyżej, może za sobą pociągać opłaty pieniężne tylko w sytuacji, kiedy nie chcesz wyrazić zgody na przesyłanie Newslettera, ale chcesz otrzymać Treści cyfrowe, które kiedyś udostępniliśmy w jego ramach. W sytuacji, o której mowa w zdaniu pierwszym możesz dokonać zakupu danych Treści cyfrowych, płacąc za nie określoną przez nas cenę. Zakup dokonywany w ten sposób wymaga indywidualnego kontaktu – w tym celu napisz do nas wiadomość na adres e-mail: contact@wayoftaste.com.
 3. Zawierając Umowę w sposób, o którym mowa w pkt. powyżej, musisz:

a) wypełnić Formularz zapisu,

b) zaakceptować widoczne przy Formularzu checkboxy (klauzule zgody),

c) przesłać Formularz klikając w odpowiedni przycisk, udostępniony obok pola zapisu,

d) a następnie – w otrzymanej od nas wiadomości powitalnej – potwierdzić zapis na listę subskrybentów Newslettera poprzez kliknięcie w przesłany link potwierdzający,

– czynności te podejmowane są w ramach mechanizmu double opt-in, pozwalającego na podwójną weryfikację wprowadzonych w Formularzu zapisu adresów e-mail; dzięki temu wszyscy mamy pewność, że Twój adres e-mail nie znalazł się na naszej liście mailingowej w sposób przypadkowy.

 1. Umowa o dostarczanie Newslettera zostaje zawarta z chwilą wyświetlenia Użytkownikowi strony internetowej z potwierdzeniem zapisu do Newslettera (a więc po kliknięciu w link potwierdzający przesłany w wiadomości powitalnej).
 2. W Formularzu zapisu konieczne jest podanie danych osobowych (w postaci imienia oraz adresu poczty elektronicznej e-mail) w zakresie niezbędnym do zapisania się na listę subskrybentów oraz dostarczania określonych Treści cyfrowych. Twoim obowiązkiem jest podanie prawdziwych danych, zgodnych ze stanem faktycznym. Pamiętaj, że podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, a dokonanie zapisu do Newslettera nie jest możliwe w sposób anonimowy.
 3. Zabronione jest przesyłanie jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym z wykorzystaniem udostępnionego Formularza zapisu, w szczególności treści naruszających cudze prawa, dobra lub interesy, przyjęte normy społeczne lub dobre obyczaje.
 4. Treści cyfrowe, które dostarczamy na wskazany przez Ciebie w Formularzu zapisu adres poczty elektronicznej e-mail otrzymujesz:

a) w formie zapisków, znajdujących się bezpośrednio w treści wiadomości e-mail,

b) w formie pliku .PDF stanowiącego załącznik do wysłanej wiadomości e-mail lub

c) w formie linku umożliwiającego pobranie określonych materiałów lub uzyskanie do nich dostępu.

8. Po zapisaniu się do Newslettera, będziemy do Ciebie wysyłać zamówione wiadomości drogą poczty elektronicznej e-mail, na wskazany w Formularzu zapisu adres-email, w trybie ciągłym, przez czas nieoznaczony. Wiadomości będą wysyłane nieregularnie, najczęściej 1-2 razy w miesiącu.

9. Celem uniknięcia wątpliwości – nie zapewniamy aktualizacji Treści udostępnianych w ramach Newslettera z uwagi na to, że nie jest ona niezbędna dla zachowania zgodności Newslettera z zawartą Umową o dostarczanie Newslettera.

10. Pamiętaj, że zawsze masz możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z otrzymywania Newslettera (niezależnie od odstąpienia od umowy, o którym mowa w  4. pkt 1. niniejszego Regulaminu). W tym celu kliknij w link anulujący subskrypcję, który jest udostępniany w treści każdej wiadomości, jaką do Ciebie przesyłamy w ramach Newslettera (mechanizm opt-out).

11. Jako Usługodawca mamy prawo wypowiedzenia Umowy o dostarczanie Newslettera, jeżeli nie będziesz wykazywać żadnej aktywności związanej z Newsletterem, jeżeli przez czas dłuższy nić 6 miesięcy nie będziesz otwierać maili, które będziemy do Ciebie wysyłać. W takim przypadku, przed usunięciem Twojego adresu e-mail z listy subskrybentów, wyślemy do Ciebie wiadomość e-mail z pytaniem o chęć kontynuowania Umowy o dostarczanie Newslettera. Jeżeli nie odpowiesz na wiadomość, o której mowa w zdaniu poprzednim lub nie otworzysz wspomnianej wiadomości e-mail w terminie 3 dni od jej otrzymania uznajemy, że zawarta między nami Umowa o dostarczanie Newslettera zostaje rozwiązana, o czym również zostaniesz poinformowany w odrębnej wiadomości e-mail.

§ 3. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Abyś mógł w prawidłowy sposób wypełnić Formularz zapisu i dołączyć do grona subskrybentów Newslettera nie musisz spełniać żadnych szczególnych warunków technicznych czy sprzętowych. Wystarczy, że spełniasz wymagania, o których mowa 2. pkt 12. Regulaminu naszej Strony internetowej.
 2. Aby otrzymywać oraz we właściwy sposób wyświetlać wiadomości otrzymywane w ramach Newslettera, może być konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych, takich jak posiadanie standardowego, ogólnodostępnego oprogramowania pozwalającego na przeglądanie lub odtwarzanie określonego rodzaju plików zapisanych w formacie .DOC, .MP4, .MP3, .MOV, .AVI
 3. Jeżeli korzystanie z danych Treści cyfrowych (Newsletter) wymagałoby spełnienia dodatkowych wymagań technicznych, informacja taka zostanie podana przy udostępnianym Ci Formularzu zapisu, przed zawarciem Umowy o dostarczenie Newslettera, w sposób dla Ciebie widoczny i pozwalający Ci podjąć decyzję w zakresie zostania subskrybentem Newslettera.

§ 4. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Jeżeli jesteś Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość przysługuje Ci prawo odstąpienia od tej umowy, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Wystarczająca jest w tym zakresie stosowna informacja przekazana Usługodawcy. Bieg terminu na odstąpienie rozpoczyna się od otrzymania potwierdzenia zawarcia Umowy o dostarczanie Newslettera.
 2. Pamiętaj jednak, że prawo odstąpienia od Umowy – zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta – nie przysługuje Ci w odniesieniu do umówdostarczanie treści cyfrowych, niedostarczanych na materialnym nośniku, za które Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Usługodawca przekazał Użytkownikowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Powyższe dotyczy więc sytuacji, w której dokonałeś zakupu Treści cyfrowych za określoną cenę, zgodnie z procedurą określoną w  2. pkt 2. niniejszego Regulaminu.
 3. Odstąpienie od Umowy o dostarczanie Newslettera oznacza rezygnację z otrzymywania Newslettera.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Treści cyfrowej, Użytkownik jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej Treści cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.
 5. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Przedsiębiorców – w ich przypadku uprawnienie do odstąpienia od zawartej Umowy o dostarczanie Newslettera jest bezwzględnie wyłączone.
 6. W celu uzyskania ogólnych informacji w zakresie realizacji prawa odstąpienia od Umowy – zapoznaj się z Regulaminem naszej Strony internetowej.

§ 5. REKLAMACJE (NIEZGODNOŚĆ TREŚCI CYFROWEJ Z UMOWĄ ORAZ RĘKOJMIA)

 1. Jako Usługodawca zobowiązujemy się do świadczenia usług drogą elektroniczną i dostarczania Ci Treści cyfrowych zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami. W każdej sytuacji, kiedy uznasz, że nie realizujemy usług w sposób należyty, zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami lub kiedy dostarczone Treści cyfrowe będą niezgodne z zawartą Umową (przy czym zgodność z umową ocenia się na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta), możesz złożyć reklamację. Po prostu poinformuj nas o stwierdzonych uchybieniach, a my – po zapoznaniu się z Twoim zgłoszeniem – ustosunkujemy się do niego.
 2. Do składania reklamacji dotyczących niezgodności dostarczonych Treści cyfrowych z Umową o dostarczanie Newslettera lub reklamacji dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia 10. oraz § 11. Regulaminu naszej Strony internetowej. W celu uzyskania szczegółowych informacji – zapoznaj się z tym dokumentem.
 3. Nasza odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec Użytkowników będących Przedsiębiorcami zostaje całkowicie wyłączona.
 4. Pamiętaj, że postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Newsletterazasady odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu niezgodności Treści cyfrowych z Umową wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a podstawowym aktem prawnym w tym przypadku jest ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Wobec tego, niniejszy Regulamin nie ma na celu wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji tych zasad, lecz przedstawia je w sposób uproszczonyadekwatny do relacji zachodzącej pomiędzy nami, informując Cię o przysługujących Ci uprawnieniach oraz ułatwiając Ci rozeznanie się w tych zasadach.
 5. Jeżeli chcesz zasięgnąć dodatkowych informacji na temat swoich konsumenckich praw, to możesz je znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Prawa Konkurencji i Konsumenta pod adresem: https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl lub zapoznać się z całością uregulowań zawartych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§ 6. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 1. Wszelkie Treści cyfrowe przesyłane w ramach Newslettera korzystają z ochrony prawa autorskiego i udostępniane są Tobie tylko na własny użytek, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Nie wyrażamy zgody na kopiowanie, rozpowszechnianie, cytowaniepowoływanie się na jakiekolwiek treści lub materiały otrzymane w ramach Newslettera, ani na inne korzystanie z nich (w szczególności w celach marketingowych, reklamowych, promocyjnych czy też handlowych), bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Działanie o powyższym charakterze może zostać potraktowane jako naruszenie naszych praw lub praw innych uprawnionych osób trzecich, w związku z czym jego podjęcie może stanowić podstawę do wszczęcia właściwego postępowania (cywilnego lub karnego).
 3. Szczegółowe regulacje z zakresu ochrony własności intelektualnej zawiera 14. Regulaminu naszej Strony internetowej. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji – zapoznaj się z tym dokumentem.

§ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Szanujemy Twoje prawagwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Twoje dane osobowe przetwarzamy na zasadach określonych w Polityce Prywatności naszej Strony internetowej. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji – zapoznaj się z tym dokumentem.

§ 8. PLIKI COOKIES

Nasza Strona internetowa dostępna pod adresem www.wayoftaste.com wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie niezbędne w tym zakresie informacje znajdziesz w naszej Polityce Plików Cookies. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji – zapoznaj się z tym dokumentem.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji zasad na jakich umożliwiamy Ci uzyskanie dostępu do udostępnianych Treści cyfrowych w postaci Newslettera, z tym zastrzeżeniem, że nowe zasady nie znajdują zastosowania do zawartej z Tobą Umowy o dostarczanie Newslettera przed zmianą tych zasad.
 2. Zastrzegamy sobie również prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Newslettera z ważnych powodów, w szczególności:

a) gdyby taka konieczność spowodowana została zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

b) czy kiedy zmienilibyśmy technologię, którą wykorzystujemy do świadczenia usług w ramach Newslettera lub strategię poprzez dostosowanie jej do aktualnego kierunku rozwoju naszej działalności.

3. Oczywiście o każdych zmianach będziemy informować Cię z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez umieszczenie na stronie głównej naszej Strony internetowej informacji o zmianie Regulaminu wraz z zestawieniem zmian poszczególnych postanowień lub poprzez wysłanie do Ciebie stosownej wiadomości e-mail informującej o wprowadzanych zmianach i ich zakresie.

4. W takim przypadku, jeżeli nie akceptujesz nowej treści Regulaminu Newslettera wykorzystaj interaktywny link umożliwiający rezygnację z otrzymywania Newslettera (link jest zamieszczony na końcu każdej wiadomości wysyłanej do Ciebie w ramach Newslettera).

5. Zmiany, o których mowa powyżej będą wchodzić nie wcześniej niż po 7 dniach od ich ogłoszenia.

6. Pamiętaj, że brak akceptacji nowego Regulaminu (lub innych regulaminów, jeżeli dla danej usługi został stworzony dedykowany dokument) i tym samym rezygnacja z otrzymywania Newslettera nie pociąga za sobą żadnych dodatkowych opłat.

7. Jednocześnie zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania w Regulaminie Newslettera zmian estetycznychporządkowych, eliminujących oczywiste omyłki pisarskie, polegających na ujednoliceniu lub doprecyzowaniu zapisów niniejszego Regulaminu, które nie stanowią zmiany warunków zawieranej na jego podstawie Umowy o dostarczanie Newslettera.

8. Mam nadzieję, że w toku naszej znajomości, nie doświadczymy żadnych sytuacji spornych. Niemniej jednak, jeżeli taka okoliczność miałaby miejsce – wszelkie spory zaistniałe pomiędzy nami będą rozstrzygane w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Więcej informacji w tym zakresie pozasądowego rozstrzygania sporów (ADR – Alternative Dispute Resolution) znajdziesz w  17. pkt 8. Regulaminu naszej Strony internetowej.

9. Jeżeli jesteś Konsumentem lub Przedsiębiorcom na prawach konsumenta, to w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej.

10. Jeżeli jesteś Przedsiębiorcom, to w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, sądem właściwym dla rozpatrywania zaistniałych pomiędzy nami sporów, będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

11. W kwestiach, które nie zostały uregulowane niniejszym Regulaminem Newslettera, odpowiednie zastosowanie mają pozostałe dokumenty określające zasady i warunki korzystania z naszej Strony internetowej, tj. Regulamin, Polityka Prywatności, Polityka Plików Cookies, a także właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej polskiej. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu Newslettera z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

12. Regulamin obowiązuje od dnia 1.01.2023 roku.