Regulamin konkursu Festiwal Smak Podróży

REGULAMIN KONKURSU FACEBOOK „Way of taste”

Smak Podróży – Festiwal dla każdego Podróżnika

 1. Postanowienia ogólne
 2. Organizatorem konkursu (dalej „Konkurs”) na portalu społecznościowym Facebook na profilu

https://www.facebook.com/wayoftaste/ oraz na Smak Podróży – Festiwal dla każdego Podróżnika

(dalej „Festiwal”), jest Robert Tragier organizator wydarzenia Way of Taste Smak Podróży – Festiwal

dla każdego Podróżnika (dalej „Organizator”)

 1. Fundatorami nagrody są:
 2. a) La Mancha – Centrum języka hiszpańskiego
 3. b) Domy wczasowe Pasja
 4. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator

oraz Fundatorzy nagród.

 1. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez

Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych,

ich zmian bądź usunięcia.

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje w

chwili przystąpienia.

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie społecznościowym Facebook oraz podczas Festiwalu

i rozstrzygnięty komisyjnie podczas Festiwalu.

 1. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook.
 2. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu

oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

 1. Konkurs nie narusza Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym nie narusza

Postanowień art. 29 tejże ustawy.

 1. Uczestnik konkursu
 2. Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin

(dalej: „Uczestnik”).

 1. Uczestnik oświadcza, że:
 2. a) jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
 4. c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią Załącznika dotyczącego

procedury odbioru nagrody i go w pełni akceptuje oraz Polityki Prywatności Organizatora i Ogólnym

Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych

 1. d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
 2. e) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w

Konkursie;

 1. f) jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook lub/oraz uczestnikiem

Festiwalu;

 1. g) wyraża zgodę na udostępnienie wizerunku na potrzeby marketingowe i promocyjne Organizatora i

fundatorów nagrody.

 1. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, spółek powiązanych, pracownicy

innych podmiotów związanych z Organizatorem i Fundatorami nagrody.

III. Nagrody dla Uczestników Nagrodami (dalej: „Nagrody”) w konkursie są towary wymienione w

treści Konkursu opublikowanego na portalu Facebook, na profilu

https://www.facebook.com/wayoftaste/ oraz ogłoszone podczas Festiwalu.

 1. Miejsce, czas i zasady Konkursu
 2. Konkurs jest dostępny w formie postu konkursowego na portalu społecznościowym Facebook,

Instagram oraz na Festiwalu

 1. Termin obowiązywania Konkursu został określony w treści postu konkursowego na portalu

Facebook.

 1. Zasady uczestnictwa w Konkursie
 2. Zadaniem Uczestnika odpowiedź w formie pisemnej i dostarczenie wykonanego zadania na

Festiwal gdzie zostaną ogłoszone wyniki, zgodnie z wytycznymi organizatora.

 1. Organizator oraz Fundatorzy nagrody dokonają oceny treści zadania i ogłoszą zwycięzcę na

festiwalu

 1. Treść wykonanego zadania może być wykorzystana przez Organizatora i Fundatorów w celu

prezentacji na stronie www, FB i Instagramie. Jednocześnie udostępnienie wykonanego zadania przez

Uczestnika jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora i Fundatorów autorskich praw

majątkowych (niewyłącznej licencji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych) jak również zgodę na

przetwarzanie i rozpowszechnianie dołączonego komentarza na portalu i/lub opisu na wszelkich

polach eksploatacji bez dodatkowego wynagrodzenia, określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności w zakresie:

 1. a) utrwalania i zwielokrotniania treści komentarza/opisu.
 2. b) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy treści konkursowej/opisu w tym techniką drukarską,

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

 1. c) obrotu oryginałem albo egzemplarzami treści konkursowej/opisu;
 2. d) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem treści konkursowej/opisu
 3. e) rozpowszechniania treści konkursowej/opisu w sposób inny niż określony w pkt V pkt 2. w tym

publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a

także publiczne udostępnianie treści konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie miejscach. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania

wybranym Uczestnikom nagród określonych w pkt. IV. 3 7. Informacje o konkursie będą dostępne na

Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/wayoftaste/ oraz na strona organizatora i

fundatorów.

 1. Warunki uczestnictwa w konkursie i odbioru nagród
 2. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook

i/lub na festiwalu.

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu, potwierdzenie swojej

pełnoletności oraz poprawne wykonanie zadania opisanego w pkt. V Regulaminu. Informacje o

nagrodzie zostaną opublikowane w osobnym poście na fanpage’u Partona wydarzenia, organizatora i

fundatorów.

 1. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest uczestnictwo w festiwalu i

przekazania w ciągu 24 godzin na fanpage`u https://www.facebook.com/wayoftaste/ wiadomości

prywatnej z następującymi danymi:

 1. a) imię i nazwisko
 2. b) adres korespondencyjny
 3. c) numer telefonu
 4. d) adres mailowy
 5. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. V przekroczenie dopuszczalnego czasu

odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do

nagrody.

 1. Przyznane w konkursie nagrody zostaną wysłane uczestnikom za pośrednictwem poczty email

niezwłocznie po otrzymaniu przez Organizatora informacji, o której mowa w pkt. VI. p.3 oraz

przekazaniu jej Fundatorowi nagrody. Do wysyłki nagrody zobowiązany jest Organizator. Podczas Festiwalu zostanie przekazany symboliczny voucher.

 1. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy oraz przekazane na rzecz osób trzecich. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.
 2. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator i/lub fundatorzy nagród.

VII. Zakres odpowiedzialności Organizatora

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników

konkursu, w tym brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w

szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu email lub podane dane są niepełne lub

nieaktualne.

 1. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez

Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem

naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, których

działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności

uczestników, którzy:

 1. a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu

Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i

graficznej);

 1. b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami

Facebooka;

 1. c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób

trzecich;

 1. d) ingerują w mechanizm działania konkursu;
 2. e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook w celu uniknięcia weryfikacji wieku;
 3. f) nie ukończyli 18 lat.

VIII. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu

dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres

niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

 1. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane

są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w konkursie wymagana

jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

 1. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.
 2. Prawa autorskie
 3. Wszelkie prawa własności intelektualnej do konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w

konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności

intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w

konkursie, w szczególności:

 1. a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób mechanizmu

konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody

Administratora;

 1. b) korzystanie z konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi

przepisami.

 1. Reklamacje i zgłoszenia naruszeń
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania konkursu lub stwierdzonych naruszeń

Regulaminu winny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres:

event@wayoftaste.com lub za pomocą wiadomości prywatnej na portalu Facebook pod adresem

https://www.facebook.com/wayoftaste/.

 1. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać imię, nazwisko i

dokładny adres uczestnika konkursu jak również opis reklamowanego zdarzenia.

 1. Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane nie później jednak niż w ciągu 14 dni od

dnia ich otrzymania przez Organizatora.

 1. Użytkownik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora drogą elektroniczną na adres znajdujący

się w profilu Użytkownika na Facebooku lub pisemnie na wskazany adres do korespondencji.

 1. Postanowienia końcowe
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.04.2019 r. do odwołania.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
 4. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej

https://www.wayoftaste.com/smakpodrozy-festiwalwgdyni/